saltstack.cz

Základy

Základní operace, které jde automatizovat pomocí Saltstacku.

Instalace programu

apticron:
 pkg.installed:
  - name: apticron

Nastavení konfiguračního souboru

/etc/apt/listchanges.conf:
 file.managed:
 - source: salt://listchanges/listchanges.conf
 - template: jinja
 - mode: 644
 - user: root
 - group: root

Správa uživatelských účtů

git-group:
 group.present:
  - name: git
  - gid: 300

git-user:
 user.present:
  - name: git
  - fullname: git
  - shell: /bin/false
  - home: /home/git
  - uid: 300
  - gid: 300
  - groups:
   - git

Spuštění příkazu s podmínkou

create-default-roundcube-db:
 cmd.run:
  - user: www-data
  - group: www-data
  - name: sqlite3 /tmp/roundcubemail.db < /tmp/sqlite.initial.sql
  - unless: test -f /tmp/roundcubemail.db

Stažení a rozbalení archivu

roundcube-dir-create:
 file.directory:
  - name: /home/www/roundcube
  - user: www-data
  - group: www-data
  - mode: 0755
  - makedirs: True

roundcube-mail:
 archive.extracted:
  - name: /home/www/roundcube
  - source: http://example.com/roundcube-1.0.2.tar.gz
  - source_hash: md5=abbefef812d241f3c4eeb3aa7310cb41
  - tar_options: --ungzip --same-owner
  - archive_format: tar
  - if_missing: /home/www/roundcube/roundcubemail-1.0.2
  - require:
   - file: /home/www/roundcube

Smazání souboru

/etc/nginx/conf.d/default.conf:
 file.absent

Smazání adresáře

rcm-delete-installer:
 file.absent:
 - name: /home/www/roundcube/roundcubemail-0.8.0/installer

Založení MySQL databáze

ttrss_db:
 mysql_database.present:
  - name: ttrss
 mysql_user.present:
  - name: ttrss
  - password: heslo
 mysql_grants.present:
  - database: ttrss.*
  - grant: ALL PRIVILEGES
  - user: ttrss
 require:
  - service: mysql

Nahrání dat to databáze

ttrss-db-schem:
 cmd.run:
  - name: mysql ttrss < /home/www/ttrss/schema/ttrss_schema_mysql.sql
  - unless: test `echo 'show tables;' | mysql ttrss | wc -l` -gt 0
  - cwd: /root/

Stažení git repozitáře

https://tt-rss.org/gitlab/fox/tt-rss.git:
 git.latest:
  - target: /home/www/ttrss